เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถ่ายทอดสดเมกกะ


ถ่ายทอดสดเมกกะ:มะดีนะห์

(live makkah:madinah)


PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Ahmad muktard   
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 00:00 น.


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอรับรองฮาลาล


ข้อปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล

1. สถานประกอบการ สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะขอรับรองฮาลาล ต้องสะอาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานอื่นๆที่ควบคุมสถานประกอบการ

2. วัตถุดิบ/ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ และการเก็บรักษาวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามอนุญาตให้บริโภคได้และไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค โดยแสดงหนังสือรับรองฮาลาลหรือคุณสมบัติยืนยัน  วัตถุดิบที่เตรียมไว้ใช้ในการผลิตต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่สะอาดไม่มีสัตว์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เช่น สุนัข แมว และอื่นๆ  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องเก็บรักษาแยกจากสิ่งที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด

3. การล้างวัตถุดิบและน้ำที่ใช้ล้าง  การล้างวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตเมื่อล้างน้ำโดยการจุ่ม หรือน้ำขังในภาชนะ และต้องล้างน้ำสะอาดที่ไหลผ่านวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบที่ใช้โดยทั่วถึงในการล้างครั้งสุดท้าย น้ำที่ใช้ล้างไหลผ่านกระบวนการนี้แล้วจะนำมาใช้ล้างวัตถุดิบหรือสิ่งอื่นที่จะใช้ในการผลิตอีกไม่ได้

4. การล้างอุปกรณ์ในการผลิต  อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกชนิดถ้าใช้ในการผลิตที่ไม่ฮาลาลมาก่อน ต้องได้รับการล้างทำความสะอาดตามหลักการศาสนาอิสลามก่อน จึงจะใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้  อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลจะใช้ และเก็บรักษาปะปนกับอุปกรณ์ในการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาลไม่ได้โดยเด็ดขาด

5. สถานที่ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์  สถานที่ผลิตอาหารผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องไม่ปะปนกับการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาล โดยแยกออกจากการผลิตสิ่งที่ ไม่ฮาลาลอย่างชัดเจน เช่น มีกำแพงกั้น หรือแยกโรงงาน  สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าไปเกี่ยวข้องในบริเวณการผลิต หรือนำอาหารเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลเข้าไปอย่างเด็ดขาด

6. พนักงาน  พนักงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด เช่น เนื้อสุกร และแอลกอฮอล์ หรือสัมผัสกับสุนัขขณะหยุดพักผ่อน  สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าไปเกี่ยวข้องในบริเวณการผลิต หรือนำอาหารเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลเข้าไปอย่างเด็ดขาด

7. การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์/การขนส่ง ผลิตภัณพ์ที่ผลิตแล้ว ต้องเก็บรักษาออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าจะแยกอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์แล้วก็ตาม  การขนส่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด

8. การจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้วต้องเก็บรักษาแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าจะแยกอยู่ในกล่อง บรรจุภัณฑ์แล้วก็ตาม  การจัดจำหน่ายโดยการไม่มีบรรจุภัณฑ์ หรือนำบรรจุภัณฑ์ออก ต้องแจ้งให้ฝ่ายกิจการฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครทราบ ในฐานะผู้ควบคุมดุแลการให้การรับรองฮาลาล โดยจะต้องให้พนักงานขาย ที่เป็นมุสลิมดูแลให้ถูกต้องตลอดเวลา

9. การให้บริการอาหารฮาลาล สำหรับร้านอาหาร หรือครัวอาหารฮาลาล  สถานที่บริการอาหารฮาลาลต้องไม่ปะปนกับการบริการสิ่งที่ไม่ฮาลาลทุกชนิด เช่น ไม่บริการอาหารร่วมกับเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ หรือการแสดงอนาจารต่างๆ เป็นต้น ขั้นตอนการยื่นคำขอรับรองฮาลาลและการออกหนังสือรับรองฮาลาล

1. สถานประกอบการยื่นคำขอตามแบบของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชุด ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด พร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ละ 6 ชิ้น และฉลากผลิตภัณฑ์ชนิดละ 1 ฉบับ (ติดบนกระดาษ เอ4)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบการขอรับรองฮาลาล

3. รับแจ้งกำหนดวัน เวลา การตรวจสถานประกอบการ และรายนามกรรมการตรวจรับรองฮาลาล

4. สถานประกอบการชำระค่าธรรมเนียมการขอรับรองฮาลาลและค่าพาหนะในการเดินทาง ก่อนกำหนดวันตรวจ

5. คณะกรรมการตรวจรับรองฮาลาลตรวจสถานประกอบการ โดยตรวจสอบด้านกายภาพ และด้านชีวภาพ

6. กรณีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและผลิตภัณฑ์ อาจมีสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม ต้องส่งตัวอย่าง วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลอาเซียน คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

7. ฝ่ายกิจการฮาลาล รายงานผลการตรวจรับรองฮาลาลต่อที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติการรับรองฮาลาลโดยมีประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

8. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร มีมติอนุมัติรับรองฮาลาล ฝ่ายกิจการฮาลาลออกหนังสือรับรองฮาลาลให้สถานประกอบการ

9. สถานประกอบการชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฮาลาล

10. การขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ยื่นเรื่องการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลให้แก่สถานประกอบการ ต่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เอกสารในการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลประกอบด้วย เอกสารคำร้องขอรับรองฮาลาลของสถานประกอบการ สำเนาหนังสือรับรองฮาลาล สรุปผลการตรวจสถานประกอบการ หมายเหตุ - ผู้ประกอบการต้องมีที่ปรึกษา และหรือที่ปรึกษาพิเศษประจำสถานประกอบการ และจ่ายค่าตอบแทนตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด - กรณีที่เจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารองรับฮาลาล

หากมิได้รับการติดต่อหรือดำเนินการใดๆ จากสถานประกอบการภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจสถานประกอบการ ฝ่ายกิจการฮาลาล จะยกเลิกการร้องขอรับรองฮาลาลดังกล่าว และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าพาหนะ - การตรวจสถานที่ผลิตของสถานประกอบการ จะตรวจครั้งละ 30-45 ผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์มากกว่านี้จะเป็นการตรวจติดตามหรือแล้วแต่กรณี - กรณีการขอต่ออายุ ให้ยื่นเอกสารก่อนหนังสือรับรองฮาลาลจะหมดอายุ 60 วัน ถ้าเกินกำหนดวันหมดอายุการรับรอง ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นกรณีขอใหม่ ติดต่อประสานงานได้ที่ กำหนดค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม รายการ ค่าธรรมเนียม (เดิม) ค่าธรรมเนียม/ปรับใหม่ หมายเหตุ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

1.การตรวจสอบ 1.1 ขอใหม่ 10,000 10,000 15,000 20,000

1.2 ขอต่ออายุ 8,000 10,000 15,000 20,000

1.3 ขอเพิ่มผลิตภัณฑ์ 5,000 5,000 7,500 10,000

1.4 เมื่อมีการร้องเรียน หรือการตรวจสอบ ติดตามผล 5,000 5,000 7,500 10,000

1.5 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ให้ผู้ขอเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

1.6 ค่าพาหนะ 2,000 2,500 2,500 2,500

1.7 ให้สถานประกอบการ เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทน ที่ปรึกษาประจำสถาน ประกอบการ ขั้นต่ำ เดือนละ 1,500 1,500 1,500 1,500 ปีละ 18,000

2. หนังสือรับรองฮาลาล และหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล หนังสือรับรองฮาลาลที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นผู้ออกให้

2.1 หนังสือรับรองฮาลาล ฉบับละ 1,000 บาท หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้ออกให้

2.2 หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล รายการละ 500 บาท

2.3 หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (ฉบับภาษาไทย,อังกฤษ,อาหรับ) ฉบับละ 500 บาท และหากแยกฉบับละ 1 รายการ ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 500 บาท 2.4 เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพื่อส่งออก (ฮ.ล.2) ซึ่งรับรองโดย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รายการละ 500 บาท
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 03:48 น.
 


นายอรุณ อุมาจิ

ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล

ฟังอัล-กุรอ่าน

Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com


Listen Quran Onlineเวลาละหมาดจังหวัดสตูล
                                                                                                                                                                     ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.