เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถ่ายทอดสดเมกกะ


ถ่ายทอดสดเมกกะ:มะดีนะห์

(live makkah:madinah)


PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Ahmad muktard   
วันอังคารที่ 03 มิถุนายน 2014 เวลา 00:00 น.
ดัชนีบทความ
ฝ่ายกิจการฮาลาล
1
ทุกหน้า

อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลรายงานผลการพิจารณา ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพิจารณาอนุญาต
เรียกเอกสารหรือผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลแจ้งผลพิจารณาของคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดให้ผู้ขอรับรองฮาลาลทราบ  
ในกรณีที่คณะกรรมการฯให้การรับรอง เมื่อผู้ขอรับรอง ฮาลาล ทำสัญญายอมรับ ปฏิบัติตามเงื่อนไข การรับรอง และการชำระค่าธรรมเนียมแล้ว คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจึงออกหนังสือรับรองฮาลาล ให้แก่ผู้ขอ โดยมีอายุการรับรองไม่เกินหนึ่งปี
ผู้ขอซึ่งได้หนังสือรับรองฮาลาลแล้ว และมีความประสงค์ ขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะออกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลแก่ผู้ขอ เมื่อผู้ขอชำระ ค่าธรรมเนียม แล้ว       
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล       
ดำเนินการติดตามและกำกับดูแลสถานประกอบการ ซึ่งได้รับรองฮาลาล และหรือให้ใช้เครื่อง หมายรับรองฮาลาล ให้ปฏิบัติตามสัญญาและระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยใช้กลไกการ ตรวจสอบดังนี้
ให้มี ผู้ตรวจการอาหารฮาลาล เพื่อตรวจสอบสินค้าอาหาร ฮาลาลในตลาด
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน การปฏิบัติงานของ ทีปรึกษาสถานประกอบการ
ฝ่ายกิจการฮาลาลตรวจสอบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต สถานประกอบการ และการให้บริการ ที่ได้รับ อนุญาตแล้ว โดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า เป็นระยะตามความเหมาะสม
ฝ่ายกิจการฮาลาลรายงานผลการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทราบหรือพิจารณา     
กำหนดค่าธรรมเนียม (ตามระเบียบฯ)
1.  การตรวจรับรอง
1.1  การตรวจสอบกรณีขอใหม่                 10,000  บาท
1.2  การตรวจสอบกรณีต่ออายุ                  8,000  บาท
1.3  การตรวจวิเคราะห์อาหาร (ถ้ามี)  ผู้ขอเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
2.  หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล
2.1  ค่าใช้เครื่องหมายฮาลาล                    รายการละ  500  บาท
2.2  หนังสือสำคัญฉบับภาษาอังกฤษ           ฉบับละ  500  บาท
3.  เงินหลักประกัน
-  ผลิตภัณฑ์  (รายการ)   ละ                   1,000  บาท
กำหนดค่าธรรมเนียม (จ.สตูล)
สถานประกอบการขนาดใหญ่
ค่าตรวจสอบ                                                      10,000     บาท
หนังสือรับรองการใช้เครื่องหมายฮาลาลจังหวัดสตูล               500    บาท
หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล      รายการละ           500    บาท
หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายฮาลาลฉบับภาษาอังกฤษ           ฉบับละ  500  บาท
ค่าพาหนะเดินทางตรวจสอบผลิตภัณฑ์    ครั้งละ        2,500    บาท
สถานประกอบการขนาดเล็ก สถานประกอบการในโครงการกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
หนังสือรับรองการใช้เครื่องหมายฮาลาลจังหวัดสตูล    500    บาท
หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล    รายการละ    500    บาท
ค่าพาหนะเดินทางตรวจสอบผลิตภัณฑ์    ครั้งละ        600    บาท
เอกสารหลักฐานที่ใช้การขอรับรองฮาลาลและใช้เครื่องหมายฮาลาล
1. ยื่นแบบคำขอ                         จำนวน          2       ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ           จำนวน          2       ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ                จำนวน          2       ชุด
4. หนังสือแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำสถานประกอบการ      จำนวน          2       ชุด
5. แผนผังแสดงที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ           จำนวน          2       ชุด
6. ฉลากสินค้า (เครื่องหมายจดทะเบียน)       จำนวน          2       ชุด
7. สำเนาใบอนุญาต  อ.ย          จำนวน          2       ชุด
8. เอกสารแสดงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์โดยสังเขป ( ผู้ขอเซ็นชื่อกำกับ)    จำนวน      2      ชุด  
9. เอกสารแสดงกระบวนการผลิต/ขั้นตอนการผลิตโดยสังเข     จำนวน      2       ชุด
10.สำเนาหนังสือสำคัญรับรองฮาลาลและให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล( กรณีต่ออายุ)  จำนวน     2       ชุด
11. สำเนาหนังสือรับรองพาณิชย์จังหวัด    จำนวน          2       ชุด
►  หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
นางมารียา            เจ๊ะบา     เลขานุการฝ่ายกิจการฮาลาล    โทร. 08-99760241
นางสาวมาลีณี     มานะจิตร      เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการฮาลาล      โทร. 08-83947226
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 มิถุนายน 2014 เวลา 06:36 น.
 


นายอรุณ อุมาจิ

ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล

ฟังอัล-กุรอ่าน

Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com


Listen Quran Onlineเวลาละหมาดจังหวัดสตูล
                                                                                                                                                                     ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.