เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถ่ายทอดสดเมกกะ


ถ่ายทอดสดเมกกะ:มะดีนะห์

(live makkah:madinah)


PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Ahmad muktard   
วันอังคารที่ 03 มิถุนายน 2014 เวลา 00:00 น.
ดัชนีบทความ
ฝ่ายกิจการฮาลาล
1
ทุกหน้า

ฝ่ายกิจการฮาลาล


นายหมาดยูโส๊ะ ล่าโหยด

หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายกิจการฮาลาล


รายชื่ออนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล

อนุกรรมการบริหารฝ่ายกิจการฮาลาล  มีอำนาจหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลตามสถานประกอบการที่เจ้าของกิจการยื่นความจำนงขอรับรองเครื่องหมายฮาลาล  การควบคุมกำกับให้สถานประกอบการให้ปฏิบัติเป็นตามเงื่อนไขที่กำหนด   รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจโดยการฝึกอบรมผู้สนใจตามโอกาสที่เหมาะสมด้วย
อนุกรรมการบริหารฝ่ายกิจการฮาลาล         ประกอบด้วย
1.  นายหมาดยูโส๊ะ ล่าโหยด               หัวหน้าฝ่าย
3.  นายอับดลกอเดช    สลีมีน             อนุกรรมการ
4.  นายสามารถ        ชำนาญเพาะ        อนุกรรมการ
5.  นายมาแอ        มาลินี                 อนุกรรมการ
6.  นายสามารถ         หยังหลัง           อนุกรรมการ
7.  นายสมาน        เกปัน                  อนุกรรมการ
8.  นายชำชุดดีน        เล่งเจ๊ะ              อนุกรรมการ
9.  นายภาษิต        พิศาลสุทธิกุล         อนุกรรมการ
10. นายอัฟฟาน        ภัทราภินันทร์        อนุกรรมการ
11. นายปรัชญา        พรัดขำ               อนุกรรมการ
12. นายอิดดาเร๊ะ        มาราสา            อนุกรรมการ
13. นายภูรณ        โต๊ะประดู่              อนุกรรมการ
14. นายวิรัช        ไชยศักดิ์                อนุกรรมการ
15. นางมารียา        เจ๊ะบา               อนุกรรมการ/เลขานุการ
16. นางสาวมาลีณี    มานะจิตร          เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการฮาลาล

ระเบียบการยื่นขอรับรองฮาลาล


การขอรับรองฮาลาลและการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลให้ใช้กับกิจการดังต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์อุปโภค – บริโภค
การเชือดสัตว์
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล  ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบ ส่วนผสม และหรือเนื้อสัตว์ฮาลาลนำเข้าจากต่างประเทศ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
อุปกรณ์ในการผลิตทุกชนิดต้องสะอาดตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และต้องไม่ใช้ร่วม
กับสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
วัตถุดิบหรือส่วนผสมของอาหารหรือสิ่งอื่น ต้องระบุแหล่งที่มาอันเชื่อได้ว่าฮาลาล และหรือไม่ปะปนกับสิ่งต้องห้ามตาม   บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
การผลิตที่มีส่วนผสมอันมีที่มาจากสัตว์ ต้องเป็นสัตว์ที่ศาสนาอิสลามอนุมัติ ให้บริโภคได้  และหรือเชือดตามข้อ ๒๓ และทำความสะอาดตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
ผู้ควบคุมการปรุงรสหรือผสมอาหารหรือการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต้องเป็นผู้นับถือศาสนา อิสลาม
การเก็บรักษา การขนส่ง และการนำออกจำหน่ายต้องไม่ปะปนกับสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
ผู้ประกอบการเชือดสัตว์ ซึ่งเชือดสัตว์ตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
ผู้เชือดต้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
สัตว์ที่จะนำมาเชือดต้องเป็นสัตว์ที่ให้เชือดและรับประทานได้ตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
การลำเลียงขนส่งสัตว์ที่จะเชือด ต้องไม่ปะปนกับสัตว์ที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนา     
อิสลาม
ไม่กระทำการทารุณสัตว์ก่อนการเชือด
การเชือดต้องใช้อุปกรณ์ที่มีคมทำการเชือด
ให้กล่าวนามอัลเลาะฮ์ (ซ.บ.) ขณะเริ่มเชือด
ผู้เชือดควรหันหน้าไปทางกิบลัต
ต้องเชือดโดยต่อเนื่องในคราวเดียว และไม่ทรมานสัตว์
ต้องให้หลอดลม หลอดอาหาร และเส้นเลือดสองข้างลำคอขาดจากกัน
สัตว์จะต้องตายเพราะการเชือดนั้น
เมื่อเชือดแล้วปล่อยสัตว์นั้นให้ตายสนิทเอง ก่อนนำไปดำเนินการอย่างอื่น
การเก็บรักษา การขนส่ง และการนำออกจำหน่ายต้องไม่ปะปนกับสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
ผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาลหรือสถานที่ให้บริการอาหารเครื่องดื่มฮาลาล ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารหรือการบริการ ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
ผู้ประกอบอาหารหรือควบคุมการประกอบอาหารต้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม
สถานที่ประกอบอาหารฮาลาล และบริการต้องเป็นสถานที่เฉพาะ ไม่ปะปนกับสถานที่ที่ใช้ประกอบอาหารหรือสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนา อิสลาม
การเก็บรักษา   ขนส่ง   และนำออกจำหน่ายต้องไม่ปะปนกับสิ่งที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
การทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารหรือบริการต้องแยกไม่ปะปนกับ ภาชนะอื่นที่ใช้กับสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
สิ่งต้องห้ามตามบัญญัติศาสนาอิสลามที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ฮาลาล
สัตว์ต้องห้าม เช่น

  • สุกร สุนัข และสัตว์ที่เกิดจากมัน
  • สัตว์บกที่มีเขี้ยว เช่น สิงโต เสือ ช้าง แมว
  • สัตว์ปีกที่มีกรงเล็บ เช่น อินทรีย์ เหยี่ยว
  • สัตว์มีพิษหรือสัตว์นำโรค เช่น หนู ตะขาบ แมงป่อง และสัตว์อื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
  • สัตว์ที่ไม่อนุญาตให้ฆ่าตามหลักการของศาสนาอิสลาม เช่น มด ผึ้ง และนกหัวขวาน
  • สัตว์ที่พิจารณาโดยทั่วไปแล้วว่าเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจ เช่น เหา แมลงวัน และสัตว์อื่นๆ ที่มีลักษณะ        คล้ายคลึงกัน
  • ซากสัตว์ที่ตายเองโดยไม่ได้เชือด หรือสัตว์ที่เชือดไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม
  • สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น เต่า กบ

เลือดสัตว์
พืชที่มีพิษและเป็นอันตรายทุกชนิด
อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือที่มีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดความมึนเมา
ที่ปรึกษา
1.   ที่ปรึกษา  คือ  มุสลิมซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ประกอบการให้เป็นที่ ปรึกษาตามหลักเกณฑ์และได้รับความเห็นชอบของฝ่ายกิจการฮาลาล เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลแก่ผู้ประกอบการ
2.  ที่ปรึกษาพิเศษ  คือ  ที่ปรึกษาที่ได้รับการอบรมพิเศษเกี่ยวกับการเชือดสัตว์ การแปรรูปสัตว์ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการโรงเชือดที่เกี่ยวกับการเชือดสัตว์ทุกชนิด ณ สถานที่เชือดสัตว์ และหรือการแปรรูปสัตว์หรือชิ้นส่วนสัตว์
กระบวนการรับรองและขอใช้เครื่องหมายฮาลาล
ขั้นที่ 1 ยื่นคำขอรับรองฮาลาลและขอใช้เครื่องหมายฮาลาล
ผู้ประกอบการยื่นคำขอรับรองฮาลาล ต่อคณะกรรมการแล้วแต่กรณีพร้อมเอกสารประกอบ    คำขอและตัวอย่างผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่กิจการฮาลาล ตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารประกอบคำขอ และอาจมีการวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการแจ้งวันนัดตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือบริการหลังจากผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ แล้ว
ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการตรวจสอบสถานประกอบการ
คณะผู้ตรวจสอบเดินทางไปยังโรงงาน/สถานประกอบการ ตามที่นัดหมาย
ประชุมชี้แจงร่วมกันระหว่างคณะผู้ตรวจสอบกับฝ่ายสถานประกอบการ
หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบชี้แจง หลักการ ระเบียบฯ เหตุผล และความจำเป็นในการตรวจพิจารณา ก่อนให้การรับรองฮาลาล
ฝ่ายสถานประกอบการบรรยายสรุป เกี่ยวกับกระบวนการผลิต วัตถุดิบ ส่วนผสม หรือสารปรุงแต่ง การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ฯลฯ
ฝ่ายสถานประกอบการนำคณะผู้ตรวจสอบพิจารณา กระบวนการผลิต วัตถุดิบ ส่วนผสม หรือสารปรุงแต่ง การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่จำหย่าย ฯลฯ ตามที่บรรยายสรุป
คณะผู้ตรวจสอบให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำขอ เมื่อเห็นว่า ผู้ประกอบการดำเนินการไม่ถูกต้อง หรือมีข้อบกพร่อง เพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป
ขั้นที่ 3 พิจารณาผลการตรวจสอบและให้หนังสือรับรองแก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 มิถุนายน 2014 เวลา 06:36 น.
 


นายอรุณ อุมาจิ

ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล

ฟังอัล-กุรอ่าน

Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com


Listen Quran Onlineเวลาละหมาดจังหวัดสตูล
                                                                                                                                                                     ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.