เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถ่ายทอดสดเมกกะ


ถ่ายทอดสดเมกกะ:มะดีนะห์

(live makkah:madinah)


พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Ahmad muktard   
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 00:00 น.

ที่ ชื่อมัสยิด ชื่อศูนย์/ที่ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ที่ตั้ง จำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน
หมู่ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
56 บ้านหัวหิน บ้านหัวหิน 1 ละงู ละงู 1 1 2 36 33 69
57 นุรูรเราะฮ์มานพัฒนา บ้านปากละงู นุรูรเราะฮ์มานพัฒนา บ้านปากละงู 2 ละงู ละงู 2 1 3 53 33 86
58 นูรุ้ลมั๊วะซีนีน นูรุ้ลมั๊วะซีนีน 3 ละงู ละงู 2 3 5 51 41 92
59 นูรุลอิควาล  (บ้านเกาะยาว) บ้านเกาะยาว 3 ละงู ละงู 4 2 6 64 57 121
60 บ้านบาลาหงา(วังปะดุก) บ้านบาลาหงา(วังปะดุก) 4 ละงู ละงู 2 2 4 78 69 147
61 อัลมูเนาวาเราะห์ อัลมูเนาวาเราะห์ 5 ละงู ละงู 3 2 5 63 65 128
62 บาลางา (ต้นปาบ) บาลางา (ต้นปาบ) 6 ละงู ละงู 3 4 7 116 130 246
63 บ้านนาพญา บ้านนาพญา 8 ละงู ละงู 1 2 3 24 16 40
64 อัลอับรอร์ อัลอับรอร์ 8 ละงู ละงู 1 2 3 31 23 54
65 บ้านคลองขุด บ้านคลองขุด 9 ละงู ละงู 2 1 3 20 24 44
66 บ้านหัวมะพร้าว บ้านหัวมะพร้าว 11 ละงู ละงู 2           -   2 19 29 48
67 บ้านทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ 12 ละงู ละงู 1 6 7 61 69 130
68 บ้านทุ่ง บ้านทุ่ง 13 ละงู ละงู 1 2 3 66 38 104
69 บ้านปากละงู บ้านปากละงู 14 ละงู ละงู 4 5 9 163 114 277
70 บ้านคลองน้ำเค็ม บ้านคลองน้ำเค็ม 16 ละงู ละงู 1 2 3 47 40 87
                       
                       
ที่ ชื่อมัสยิด ชื่อศูนย์/ที่ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ที่ตั้ง จำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน
หมู่ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
71 นูรุสสะอาดะต์ นูรุสสะอาดะต์ 17 ละงู ละงู 3   3 27 18 45
72 ราวอตุนยันนะห์ ราวอตุนยันนะห์ 18 ละงู ละงู 2           -   2 22 22 44
73 บ้านควนไสน บ้านควนไสน 1 กำแพง ละงู 6 3 9 113 90 203
74 บ้านท่าแลหลา บ้านท่าแลหลา 2 กำแพง ละงู 1 1 2 27 26 53
75 กลางกำแพง กลางกำแพง 4 กำแพง ละงู 3 3 6 121 112 233
76 บ้านปิใหญ่ บ้านปิใหญ่ 5 กำแพง ละงู           -   3 3 43 30 73
77 ดะวะตุลอิสลาม ดะวะตุลอิสลาม 5 กำแพง ละงู 3 2 5 28 34 62
78 ปลักมาลัย ปลักมาลัย 6 กำแพง ละงู 1 1 2 31 14 45
79 บ้านโกตา บ้านโกตา 7 กำแพง ละงู 1 2 3 37 53 90
80 บ้านอุไร้ อุไร้ 8 กำแพง ละงู           -   2 2 17 24 41
81 บ้านป่าฝาง บ้านป่าฝาง 9 กำแพง ละงู 3 2 5 60 66 126
82 บ้านปากปิง บ้านปากปิง 10 กำแพง ละงู 5 4 9 113 105 218
83 อุษมานียะห์ อุษมานียะห์ 12 กำแพง ละงู 2           -   2 13 16 29
84 บ้านกาแบ็ง บ้านกาแบ็ง 2 แหลมสน ละงู 2 2 4 71 50 121
85 แหลมสน  (บูโบย) แหลมสน  (บูโบย) 3 แหลมสน ละงู 3 1 4 56 65 121
                       
                       
ที่ ชื่อมัสยิด ชื่อศูนย์/ที่ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ที่ตั้ง จำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน
หมู่ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
86 บ้านสนกลาง บ้านสนกลาง 4 แหลมสน ละงู 1 2 3 33 32 65
87 อัล-มุตตากีน อัล-มุตตากีน 5 แหลมสน ละงู 1 1 2 21 20 41
88 ดารุสซอลีฮีน ดารุสซอลีฮีน 6 แหลมสน ละงู           -   3 3 46 38 84
89 บ้านทุ่งไหม้ บ้านทุ่งไหม้ 1 น้ำผุด ละงู 1 1 2 27 15 42
90 มูฮายีรีน  บ่อน้ำผุด มูฮายีรีน  บ่อน้ำผุด 1 น้ำผุด ละงู 3 2 5 25 32 57
91 เขาขาวเหนือ (หัวควน) เขาขาวเหนือ 2 น้ำผุด ละงู 1 3 4 68 75 143
92 ดารุลอามาล ดารุลอามาล 3 น้ำผุด ละงู 1 1 2 18 10 28
93 อัซซอล่าตุ้รร่ออีม อัซซอล่าตุ้รร่ออีม 8 น้ำผุด ละงู 1 2 3 51 34 85
94 นูรุลอิสลาม นูรุลอิสลาม 9 น้ำผุด ละงู 1 1 2 13 12 25
95 ฮีดายาตุสซอลีฮีน ฮีดายาตุสซอลีฮีน 11 น้ำผุด ละงู 1 3 4 62 53 115
96 ญามิอุฎฎอยยีบีน ญามิอุฎฎอยยีบีน 2 เขาขาว ละงู 2 1 3 25 23 48
97 มิฟต้าฮุดดีน มิฟต้าฮุดดีน 3 เขาขาว ละงู           -   2 2 25 25 50
98 เขาขาวใต้ เขาขาวใต้ 3 เขาขาว ละงู 3 5 8 100 111 211
99 บ้านเกาะแกล  บ้านเกาะแกล 5 เขาขาว ละงู 3 2 5 61 64 125
100 ยามีอาตุลอิควาล ยามีอาตุลอิควาล 6 เขาขาว ละงู 2 3 5 44 39 83
                       
                       
ที่ ชื่อมัสยิด ชื่อศูนย์/ที่ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ที่ตั้ง จำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน
หมู่ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
101 นูรุลมูบีน นูรุลมูบีน 7 เขาขาว ละงู 3 1 4 52 34 86
102 ตาลาตากูโย๊ะ (บ่อเจ็ดลูก) ตาลาตากูโย๊ะ (บ่อเจ็ดลูก) 1 ปากน้ำ ละงู           -   3 3 45 40 85
103 นูรุตตักวา นูรุตตักวา 2 ปากน้ำ ละงู 1 3 4 11 21 32
104 บาฮาร์ บาฮาร์ 2 ปากน้ำ ละงู 2 5 7 163 170 333
105 ตะโละใส ตะโละใส 4 ปากน้ำ ละงู 1 3 4 140 150 290
106 บ้านท่ายาง บ้านท่ายาง 5 ปากน้ำ ละงู 2           -   2 28 30 58
107 บ้านท่ามาลัย บ้านท่ามาลัย 6 ปากน้ำ ละงู 3 2 5 31 30 61
108 กุระตูบะฮ์ กุระตูบะฮ์ 7 ปากน้ำ ละงู           -   2 2 20 13 33
  รวม         94 111 205         2,717         2,526         5,243
    รวมจำนวนมัสยิดในอำเภอละงู   53 มัสยิด            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
ที่ ชื่อมัสยิด ชื่อศูนย์/ที่ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ที่ตั้ง จำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน
หมู่ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
109 กลางควนโดน กลางควนโดน 1 ควนโดน ควนโดน 8 1 9 96 80 176
110 สะพานเคียน สะพานเคียน 2 ควนโดน ควนโดน 7 1 8 90 60 150
111 อิสลามสามัคคี อิสลามสามัคคี 3 ควนโดน ควนโดน 2 2 4 24 23 47
112 อูบูดียะห์ อูบูดียะห์ 4 ควนโดน ควนโดน 4 4 8 81 53 134
113 บ้านดูสน บ้านดูสน 5 ควนโดน ควนโดน 4 5 9 58 49 107
114 อัซซอดากอตุลอิสลาม อัซซอดากอตุลอิสลาม 6 ควนโดน ควนโดน 4 2 6 51 53 104
115 บูกิตยามู บูกิตยามู 7 ควนโดน ควนโดน 2 3 5 39 33 72
116 ฟัตหุเราะห์มาน ฟัตหุเราะห์มาน 9 ควนโดน ควนโดน 5 2 7 35 33 68
117 บ้านโต๊ะสะ บ้านโต๊ะสะ 1 ควนสตอ ควนโดน 1 4 5 22 22 44
118 บ้านกุบังปะโหลด บ้านกุบังปะโหลด 2 ควนสตอ ควนโดน 5 5 10 95 80 175
119 ใหม่บ้านกลาง ใหม่บ้านกลาง 4 ควนสตอ ควนโดน 2 4 6 51 32 83
120 อิสลามเฮี๊ยะทางงอ อิสลามเฮี๊ยะทางงอ 5 ควนสตอ ควนโดน 3 3 6 40 42 82
121 นูรุลฮีดายะห์ นูรุลฮีดายะห์ 6 ควนสตอ ควนโดน 3 4 7 58 75 133
122 ดารุลฮูดาย์ ดารุลฮูดาย์ 7 ควนสตอ ควนโดน 4 2 6 61 60 121
123 บ้านควนไสน บ้านควนไสน 9 ควนสตอ ควนโดน 5 2 7 62 49 111
                       
                       
ที่ ชื่อมัสยิด ชื่อศูนย์/ที่ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ที่ตั้ง จำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน
หมู่ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
124 บ้านทุ่งพัฒนา บ้านทุ่งพัฒนา 10 ควนสตอ ควนโดน 2 1 3 31 45 76
125 ดารุศศอลีฮีน ดารุศศอลีฮีน 2 ย่านซื่อ ควนโดน 5 2 7 97 79 176
126 ดารุลนาฮีม ดารุลนาฮีม 3 ย่านซื่อ ควนโดน 3 3 6 49 40 89
127 อะห์มาดียะปันจอร์ อะห์มาดียะปันจอร์ 6 ย่านซื่อ ควนโดน 8 7 15 138 143 281
128 บ้านทุ่งมะปรัง บ้านทุ่งมะปรัง 1 วังประจัน ควนโดน 3 2 5 26 37 63
129 นูรุลเอี๊ยะซาน นูรุลเอี๊ยะซาน 2 วังประจัน ควนโดน 4 2 6 37 37 74
130 กียามิดดีน กียามิดดีน 4 วังประจัน ควนโดน 1 5 6 54 44 98
131 บ้านวังประจัน บ้านวังประจัน 3 วังประจัน ควนโดน 2 4 6 57 32 89
  รวม         87 70 157         1,352         1,201         2,553
    รวมจำนวนมัสยิดในอำเภอควนโดน 23 มัสยิด            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
ที่ ชื่อมัสยิด ชื่อศูนย์/ที่ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ที่ตั้ง จำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน
หมู่ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
132 ท่าแพกลาง ท่าแพกลาง 2 ท่าแพ ท่าแพ 4 5 9 76 96 172
133 ท่าแพเหนือ ท่าแพเหนือ 3 ท่าแพ ท่าแพ 3 7 10 60 64 124
134 บ้านปลักหว้า บ้านปลักหว้า 4 ท่าแพ ท่าแพ 4 4 8 68 53 121
135 ท่าแพใต้ ท่าแพใต้ 6 ท่าแพ ท่าแพ 4 5 9 60 68 128
136 บ้านสายควน บ้านสายควน 7 ท่าแพ ท่าแพ 4 5 9 80 72 152
137 บ้านคลองน้ำเค็ม บ้านคลองน้ำเค็ม 10 ท่าแพ ท่าแพ 5 2 7 83 68 151
138 ญามีอาตุลอิสลามียะฮ์ ญามีอาตุลอิสลามียะฮ์ 1 ท่าเรือ ท่าแพ 1 2 3 33 25 58
139 บ้านโคกหิน บ้านโคกหิน 1 ท่าเรือ ท่าแพ 3 3 6 55 50 105
140 บ้านป่าเสม็ด บ้านป่าเสม็ด 2 ท่าเรือ ท่าแพ 2 2 4 23 17 40
141 บ้านไร่ทอน บ้านไร่ทอน 3 ท่าเรือ ท่าแพ 4 2 6 66 59 125
142 บ้านแป-ระใต้ บ้านแป-ระใต้ 4 ท่าเรือ ท่าแพ 4 2 6 44 44 88
143 บ้านควนพัฒนา บ้านควนพัฒนา 5 ท่าเรือ ท่าแพ 2 4 6 29 47 76
144 บ้านท่าแพพัฒนา บ้านท่าแพพัฒนา 8 ท่าเรือ ท่าแพ 4 2 6 44 38 82
145 บ้านทุ่งริ้น บ้านทุ่งริ้น 1 สาคร ท่าแพ 3 3 6 39 47 86
146 บ้านควนสาศร บ้านควนสาศร 2 สาคร ท่าแพ 3 2 5 86 62 148
                       
                       
ที่ ชื่อมัสยิด ชื่อศูนย์/ที่ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ที่ตั้ง จำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน
หมู่ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
147 บ้านสายห้วย บ้านสายห้วย 3 สาคร ท่าแพ 4 4 8 68 63 131
148 บ้านปลักแรดพัฒนา บ้านปลักแรดพัฒนา 5 สาคร ท่าแพ 1 5 6 85 60 145
149 บ้านคลองบัน บ้านคลองบัน 6 สาคร ท่าแพ 2 1 3 33 50 83
150 นูรุลอิสลาม นูรุลอิสลาม 7 สาคร ท่าแพ 1 3 4 76 48 124
151 บ้านคลองสองปาก บ้านคลองสองปาก 8 สาคร ท่าแพ 3 3 6 48 40 88
152 กลางแป-ระ กลางแป-ระ 1 แป-ระ ท่าแพ 3 4 7 83 77 160
153 ดารุลมุห์มีนีน ดารุลมุห์มีนีน 2 แป-ระ ท่าแพ 3 1 4 17 32 49
154 บ้านเกาะไซ บ้านเกาะไซ 5 แป-ระ ท่าแพ 2 4 6 90 81 171
155 ใหม่นาโต๊ะขุน ใหม่นาโต๊ะขุน 6 แป-ระ ท่าแพ 5 2 7 75 66 141
  รวม         74 77 151         1,421         1,327         2,748
    รวมจำนวนมัสยิดในอำเภอท่าแพ   24 มัสยิด            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
ที่ ชื่อมัสยิด ชื่อศูนย์/ที่ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ที่ตั้ง จำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน
หมู่ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
156 อัล-อตีก อัล-อตีก 1 ควนกาหลง ควนกาหลง 3 1 4 24 17 41
157 บ้านพรุ บ้านพรุ 5 ควนกาหลง ควนกาหลง 1 3 4 26 18 44
158 ดีนุ้นอามานะฮ์ (บ้านเขาไคร) ดีนุ้นอามานะฮ์ 6 ควนกาหลง ควนกาหลง 2 4 6 63 60 123
159 นูรุดดีน นูรุดดีน 7 ควนกาหลง ควนกาหลง 1 2 3 10 14 24
160 ญะมาอะตุลอิสลาม ญะมาอะตุลอิสลาม 8 ควนกาหลง ควนกาหลง 1 4 5 43 46 89
161 ธรรมประทีป ธรรมประทีป 10 ควนกาหลง ควนกาหลง 4 3 7 62 61 123
162 นูรุลอิสลาม นูรุลอิสลาม 11 ควนกาหลง ควนกาหลง 1 2 3 16 11 27
163 มัสลาฮาตุดดีนียะห์ มัสลาฮาตุดดีนียะห์ 1 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 3 2 5 37 34 71
164 ดารุลอาหม้าน ดารุลอาหม้าน 3 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 2 3 5 32 19 51
165 กอซีมีย๊ะห์ กอซีมีย๊ะห์ 4 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 4 4 8 63 80 143
166 ฆอยเรี๊ยะห์ ฆอยเรี๊ยะห์ 5 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 3 4 7 82 65 147
167 อัชชาฟีอีย์ อัชชาฟีอีย์ 6 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 3 3 6 33 32 65
168 ฮีดายาตุดดีนียะฮ์ ฮีดายาตุดดีนียะฮ์ 7 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 4 3 7 73 70 143
169 ฮิดายาตุลมุสตากีม ฮิดายาตุลมุสตากีม 8 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 3 3 6 20 29 49
170 นูริลฮูดา นูริลฮูดา 10 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 1 6 7 32 25 57
                       
                       
ที่ ชื่อมัสยิด ชื่อศูนย์/ที่ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ที่ตั้ง จำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน
หมู่ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
171 ฟาลาหุดดีน ฟาลาหุดดีน 10 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 2 3 5 19 18 37
172 ดารุ้ลญาลาด ดารุ้ลญาลาลทุ้งนุ้ย 11 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 3 4 7 79 51 130
173 ดารุลวุสฎอ ดารุลวุสฎอ 12 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 3 1 4 16 18 34
174 อุไดใต้ อุไดใต้ 5 อุไดเจริญ ควนกาหลง 5 2 7 95 91 186
  รวม         47 54 101 806 741         1,547
    รวมจำนวนมัสยิดในอำเภอควนกาหลง 19 มัสยิด            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
ที่ ชื่อมัสยิด ชื่อศูนย์/ที่ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ที่ตั้ง จำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน
หมู่ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
175 นูรุลฮูดากลางทุ่งหว้า นูรุลฮูดากลางทุ่งหว้า 2 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 4 2 6 68 57 125
176 นูรุ้ลมุดลีซีน นูรุ้ลมุดลีซีน 8 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 1 1 2 30 31 61
177 อิบาดุรเราะห์มาน อิบาดุรเราะห์มาน 1 นาทอน ทุ่งหว้า 1 4 5 35 48 83
178 ฮิดายาตุดซ่อลิฮีน  เปรีย เปรีย 2 นาทอน ทุ่งหว้า 4           -   4 76 67 143
179 นูรุลฮีดายะห์ นูรุลฮีดายะห์ 4 นาทอน ทุ่งหว้า 1 2 3 45 40 85
180 บ้านท่าศิลา บ้านท่าศิลา 5 นาทอน ทุ่งหว้า 2 5 7 25 26 51
181 ฮูดัลเลาะฮ์ ฮูดัลเลาะฮ์ 6 นาทอน ทุ่งหว้า 1 1 2 20 17 37
182 บ้านบารายี บ้านบารายี 7 นาทอน ทุ่งหว้า 2 4 6 39 36 75
183 บัยตุลมุตตากีน บัยตุลมุตตากีน 9 นาทอน ทุ่งหว้า 1 3 4 27 24 51
184 นูรุดดีน ราไวใต้ นูรุดดีน ราไวใต้ 2 ขอนคลาน ทุ่งหว้า 1 4 5 43 19 62
185 ญามะอะ  บ้านท่าคลอง ญามะอะ  บ้านท่าคลอง 3 ขอนคลาน ทุ่งหว้า 3 3 6 53 63 116
186 อารเราะฮ์มาน  ราไวเหนือ อารเราะฮ์มาน  ราไวเหนือ 4 ขอนคลาน ทุ่งหว้า 2 1 3 42 45 87
187 นูรุลอิห์ซาน  บ้านมะหงัง บ้านมะหงัง 1 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 1 2 3 34 18 52
188 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 2 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 2 1 3 44 33 77
189 ดารุลอัรกอม  (บ้านทุ่งกะนาน) ดารุลอัรกอม  (บ้านทุ่งกะนาน) 3 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 1 1 2 28 31 59
                       
                       
ที่ ชื่อมัสยิด ชื่อศูนย์/ที่ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ที่ตั้ง จำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน
หมู่ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
190 บ้านทุ่งบุหลัง บ้านทุ่งบุหลัง 5 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 2           -   2 25 17 42
191 บ้านทุ่งดินลุ่ม บ้านทุ่งดินลุ่ม 3 ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า 2 2 4 27 30 57
  รวม         31 36 67 661 602         1,263
    รวมจำนวนมัสยิดในอำเภอทุ่งหว้า   17 มัสยิด            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
ที่ ชื่อมัสยิด ชื่อศูนย์/ที่ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ที่ตั้ง จำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน
หมู่ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
192 ซอลาฮุดดีน ซอลาฮุดดีน 2 ปาล์มพัฒนา มะนัง           -   4 4 51 76 127
193 ดารุลมะฮ์มูร์ ดารุลมะฮ์มูร์ 7 ปาล์มพัฒนา มะนัง 1 2 3 41 28 69
194 ดะวาตุลอิสลาม ดะวาตุลอิสลาม 8 ปาล์มพัฒนา มะนัง 4           -   4 79 80 159
  รวม         5 6 11 171 184 355
    รวมจำนวนมัสยิดในอำเภอมะนัง   3 มัสยิด            
    ยอดรวมทั้งสิ้น       442 515 957         9,808         9,208      19,016
  รวมจำนวนมัสยิดในเขตพื้นที่การศึกษาสตูล 195 มัสยิด            
                       

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 02:41 น.
 


นายอรุณ อุมาจิ

ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล

ฟังอัล-กุรอ่าน

Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com


Listen Quran Onlineเวลาละหมาดจังหวัดสตูล
                                                                                                                                                                     ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.