เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความรู้เรื่องฮัจย์
ถ่ายทอดสดเมกกะ


ถ่ายทอดสดเมกกะ:มะดีนะห์

(live makkah:madinah)


HD

ศูนย์หนังสือฮูดาฉลุง

จำหน่าย
ตำราเรียน
คู่มือปฏิบัติศาสนกิจ
หนังสือวิชาการ
กีตาบมลายู

โทรศัพท์ติดต่อ

089-877-9855
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอยับ

ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘

..............

เพื่อให้การกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

ข่าวในแวดวง


กรมการปกครองเต้นสั่งตรวจสอบทุนฮัจญ์ต่างชาติหลอกผู้แสวงบุญ


กรมการปกครองเต้นสั่งตรวจสอบทุนฮัจญ์ต่างชาติหลอกผู้แสวงบุญ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กรมการปกครองเต้นสั่งตรวจสอบทุนฮัจญ์ต่างชาติหลอกผู้แสวงบุญ พร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่จ่ายเงินเข้าร่วม

วันนี้ (19 มี.ค.) หลังจากที่ได้มีการนำเสนอข่าวกรณีมีกลุ่มบุคคลอ้างว่ ามีทุนจากต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้แสวงบุญในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในราคาถูก โดยให้ผู้แสวงบุญออกค่าใช้จ่าย 1 ใน 4 หรือประมาณ 65,000 บาท และมีประชาชนชาวไทยมุสลิมบางส่วนเข้าร่วม และชำระเงินไปแล้ว แต่เมื่อตรวจสอบในระบบยืนยันสิทธิผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของปี พ.ศ.2560 แล้ว ไม่มีชื่อปรากฏในบัญชีของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย และทางสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ก็ออกมายืนยันว่า เข้าข่ายหลอกลวง

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ ล่าสุด ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริง และประสานหน่วยงานระดับจังหวัด และอำเภอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ.2560 อย่าตกเป็นเหยื่อของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่อาจแอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบต่างๆ

พร้อมกับอธิบายขั้นตอนของการการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่นครเม็กกะห์ของชาวไทยมุสลิม จะต้องมีการลงทะเบียน และชำระเงินประกันการเดินทางผ่านระบบออนไลน์ของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ได้ปิดระบบลงทะเบียนสำหรับผู้แสวงบุญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา

และในการไปประกอบพิธีฮัจญ์มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่สำนักงานเลขาธิการ เรียกเก็บจากผู้แสวงบุญผ่านทางผู้ประกอบการ เป็นเงิน จำนวน 68,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ประมาณ 37,000 บาท และที่เหลืออีก 31,000 บาท จ่ายให้แก่รัฐบาลซาอุดีอาระเบีย เป็นค่าพาหนะ และการบริการภายในประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 20,000 บาท และค่าอาหารที่เมืองมักกะห์ และมาดีนะห์ จำนวน 11,000 บาท นอกจากนั้น จะมีค่าใช้จ่ายอีกจำนวนหนึ่งที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บจากผู้แสวงบุญ เพื่อเป็นค่าบริการอื่นตามโปรแกรมที่ผู้ประกอบการจัดไว้เป็นการเพิ่มเติม

ในการบริการนำพาผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้น จะต้องดำเนินการโดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 106 ราย โดยสำนักเลขาธิการฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตบนหน้าเว็บไซต์ https://www.hajthailand.net/

ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ.2560 ได้ที่กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจญ์ กรมการปกครอง โทร 0-2221-0152-8 ต่อ 3186 หรือ https://www.hajthailand.net

นอกจากนี้ ทางอธิบดีกรมการปกครอง ได้เน้นย้ำไปยังปลัดจังหวั ดและนายอำเภอทุกอำเภอ ให้ดำเนินการดังนี้ แจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำทางศาสนาอิสลามในพื้นที่ ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น เพื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงข้างต้นไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อย่างทั่วถึง

ในกรณีที่มีการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าว หรือในลักษณะอื่นใดอันเนื่องมาจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้ผู้ได้รับความเสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ หรือร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือจังหวัด และใช้กลไกของศูนย์ธรรมในการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก ให้ผู้ได้รับเสียหายได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็ว และเร่งรัดการดำเนินคดีเพื่อนำตัวผู้หลอกลวงมาลงโทษอย่างเด็ดขาด

ให้สืบเสาะข่าวสารในพื้นที่ว่ามีการหลอกลวงผู้ประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ในลักษณะอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้ามีก็ให้ดำเนินการเข้าไปดูแล และเยียวยาผู้ถูกหลอกลวงโดยเร็ว ตลอดจนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และรายงานให้กรมการปกครอง ทราบด้วย
คู่มือนักเดินทาง
สงกรานต์กับมุสลิม
การให้เกียรติผู้รู้
คุตบะห์ อิฏิลอัฏฮา 1434
คุตบะห์ อิฏิลฟิตรี 1434
ซากาต
ทำบุญกุศลให้ผู้ตาย
การแบ่งมรดกครอบครัว
นิซฟู ชะบาน
นิติศาสตร์อิสลามเรื่องครอบครัว
มายากล 2
คุตบะห์น่าสนใจ
มุสลิมร้องเพลง ฟังเพลงได้ไหม?
เรื่องของแมลงวัน
 


VOL. 1
VOL .2 
Vol.3VOL.4นายอรุณ อุมาจิ

ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล

ฟังอัล-กุรอ่าน

Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com


Listen Quran Onlineลงชื่อเพื่อเข้าสู่ระบบเลือกภาษา

English Arabic Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Finnish French German Greek Hindi Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Catalan Filipino Hebrew Indonesian Latvian Lithuanian Serbian Slovak Slovenian Ukrainian Vietnamese Albanian Estonian Galician Hungarian Maltese Thai Turkish

อ่านอัล-กุรอ่านออนไลน์


Read Quran Online

เวลาละหมาดจังหวัดสตูล


ท่านทราบเวบไซต์นี้ได้อย่างไร
 


                                                                                                                                                                     ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.